Chichewa

Learn Chichewa Lesson 6: Shopping

Lesson 6: Shopping

How much is it?

VOCABULARY
English Chichewa
how much bwanji
how much money ndalama zingati
money ndalama
you’re mu ku
sell gulitsa
water madzi
beer mowa
food chakudya
meat nyama
fruits zipatso
vegetables masamba
bananas nthochi

PATTERN

English Chichewa
How much are you selling water? (How much is water?) Madzi mukugulitsa bwanji?
Water, how much money? (How much is water?) Madzi ndalama zingati?

Madzi mukugulitsa bwanji? = Water, you’re selling how much?

CONVERSATION

Mowa mukugulitsa bwanji?

How much are you selling beer?

1,000 kwacha.

1,000 Malawi Kwacha.

Expensive, reduce the price a little.

VOCABULARY
English Chichewa
expensive kudula
subtract / deduct / reduce chotsera
(suffix making polite) ni
price mtengo
a little / partially / slightly pang’ono
take down / Lower / put down tsitsa

PATTERN

English Chichewa
Reduce the price a little. Chotserani mtengo pang’ono.
Lower a little Tsitsani pang’ono.
Reduce a little Chotserani pang’ono.

CONVERSATION

Nthochi mukugulitsa bwanji?

How much are you selling bananas?

300 kwacha.

300 Malawi Kwacha.

Kudula, chotserani mtengo pang’ono.

Expensive, reduce the price a little.

Learn Chichewa Lesson 7: WeatherLesson 7: Weather 1) It is hot today. 2) It is very cold tod...